Általános szerződési feltételek

Érvényes: 2024. január 1-től visszavonásig

Sun & Fun Holidays Kft.

Székhely: 1138 Budapest, Meder u 8/D. fszt. BFKH- engedélyszám: U-001050, Adószám: 14126523-2-41, EU-s adószám: HU 14126523. A cég a Fővárosi Bíróság, mint Törvényszék által megjelölt cégjegyzékszám alatt van nyilvántartva. Cégjegyzékszám: 01-09-890130 Cím: 1138 Budapest, Meder u. 8/D fszt., Levelezési cím: 1138 Budapest, Meder u. 8/D fszt. Telefon: +36-1-411 1515, E-mail cím: info@sunfun.hu, Weboldal: www.sunfun.hu. A Sun & Fun Holidays Kft. (továbbiakban: Utazásszervező) a számára előírt utazásszervezői vagyoni biztosíték biztosítását és a fizetésképtelenséggel szembeni védelem biztosítását a Colonnade Insurance S.A. Magyarországi Fióktelepével kötötte. A vagyoni biztosíték hatálya: nemzetközi utazásszervezés (belföldről külföldre). Colonnade Insurance S.A. Magyarországi Fióktelepe az Utazásszervezők Vagyoni Biztosíték Biztosítása szabályzatban foglalt rendelkezések szerint átvállalja az Utazásszervező és Utazásközvetítő kártérítési kötelezettségéből adódó károk megtérítését. A Biztosító elérhetősége: Colonnade Insurance S.A. Magyarországi Fióktelepe, 1139 Budapest, Váci út 99., Telefon: +36-1-460 1400, Fax: +36-1-460 1499, e-mail: info@colonnade.hu, www.colonnade.hu Engedélyező és hatósági nyilvántartást vezető hatóság: Budapest Főváros Kormányhivatala, Kereskedelmi, Haditechnikai, Exportellenőrzési és Nemesfémhitelesítési Főosztály Idegenforgalmi és Közraktározás-felügyeleti Osztály Címe: 1124 Budapest, Németvölgyi út 37-39., 1535 Budapest, BKKP Pf. 919/1, Telefon: +36 (1) 4585- 800, Fax: +36 (1) 4585-847 e-mail: idegenforgalmi@bfkh.gov.hu, weboldal: www.mkeh.gov.hu. A Sun & Fun Holidays Kft. által szervezett külföldi utazásokra a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:254. §-ának, továbbá az utazási szolgáltatásokra vonatkozó szerződésekről, különösen az utazási csomagra és az utazási szolgáltatásegyüttesre vonatkozó szerződésekről szóló 472/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet, a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény és a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009. (IX. 29.) Kormányrendeletnek a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló rendelkezései, illetve az általános szerződési feltételekben foglaltak az irányadóak.

 

I. UTAZÁSI CSOMAGRA VONATKOZÓ SZERZŐDÉS

1. Az utazási csomagra vonatkozó szerződés (továbbiakban: utazási szerződés) az Utazó (továbbiakban: Utas) és az Utazásszervező között az utazási szolgáltatások megrendelésével, a jelentkezés nyilvántartásba vételével, az utazási szerződés aláírásával, az Utazásszervező visszaigazolásával, valamint az előleg, avagy a jelen szerződésben meghatározott esetekben a teljes összeg befizetésével jön létre. Partnerirodánál (utazásközvetítő) történő megrendelés esetén az Utazásszervezővel kötött szerződés a partnernek írásban történő visszaigazolásával és a megrendelt szolgáltatás előlegének, 30 napon belüli indulás esetén teljes összegének befizetésével lép hatályba. A szerződést a felek - valamennyi kikötésével együtt írásban, két példányban írják alá, melynek egyik példányát a jelentkezéskor az Utazásszervező vagy megbízottja az Utasnak átadja. Ha az Utazásszervező vagy a partneriroda a jelentkezést helyhiány, vagy más ok miatt csak feltételesen fogadja el, az utazási szerződés csak akkor lép hatályba, ha az Utazásszervező az Utast a jelentkezés feltétel nélküli elfogadásáról értesítette és az utazási szerződést visszaigazolta. Az utazási szerződés részét képezi az Előzetes általános utastájékoztató.

2. Amennyiben az Utas nem személyesen jár el, hanem javára harmadik személy foglalja le az utat, az Utazásszervező nem köteles vizsgálni, hogy e harmadik személy jogszerűen képviseli-e az Utast, illetve, hogy az általa megadott adatok a valóságnak megfelelnek-e. Az utazási szerződés szerint az Utast terhelő kötelezettségek az Utas javára szerződő harmadik személyt terhelik, ide nem értve azokat a kötelezettségeket, melyek természetüknél fogva személyesen csak az Utast érinthetik (pl. védőoltás). Az eljáró személy köteles minden, az utazási szerződéssel kapcsolatos – birtokába jutott – okiratot, tájékoztatót utastársainak haladéktalanul átadni. Amennyiben az eljáró személy meghatalmazást nem csatol, az esetleges jogosulatlan megbízás ügyviteléből fakadó károkért és költségekért az eljáró személy teljes anyagi felelősséggel tartozik. A Felek rögzítik, hogy az Utas az utazás megkezdése előtt az utazási szerződésből fakadó jogait és kötelezettségeit átruházhatja olyan harmadik személyre, aki az utazási szerződésben foglalt valamennyi feltételeknek megfelel, feltéve, ha az utazásszervezőt erről az utazási csomag megkezdése előtt legalább 7 nappal, tartós adathordozón (írásban, papíron vagy az Utazásszervező elektronikus elérhetőségén) értesíti. A Felek rögzítik továbbá, hogy a jogok és kötelezettségek átruházását megelőzően keletkezett kötelezettségekért és az átruházásból eredő többletköltségek megfizetéséért a megrendelő kilépő és a harmadik belépő személy egyetemlegesen állnak helyt. A Felek rögzítik, hogy az Utas az utazás megkezdése előtt az utazási szerződésből fakadó jogait és kötelezettségeit átruházhatja olyan harmadik személyre, aki az utazási szerződésben foglalt valamennyi feltételeknek megfelel, feltéve, ha az utazásszervezőt erről az utazási csomag megkezdése előtt legalább 7 nappal, tartós adathordozón (írásban, papíron vagy az Utazásszervező elektronikus elérhetőségén) értesíti. A Felek rögzítik továbbá, hogy a jogok és kötelezettségek átruházását megelőzően keletkezett kötelezettségekért és az átruházásból eredő többletköltségek megfizetéséért a megrendelő kilépő és a harmadik belépő személy egyetemlegesen állnak helyt. Amennyiben az utazási szerződés aláírása után névcsere történik, a külön kötött útlemondási biztosítás biztosítottja is az új utas lesz.

3. Az utazás időtartamát, az utazási szolgáltatások lényeges elemeinek meghatározását, minőségét, a teljesítés módját, a részvételi díj, illetve a teljes díj összegét és annak tartalmát, a fizetési feltételeket, illetve az egyéb, felszámításra kerülő költségeket az Utazásszervező által közzétett tájékoztató (prospektus és weboldal) tartalmazza, továbbá az Utazásszervező általános tájékoztatást nyújt az Utast megillető jogokról általános tájékoztató formanyomtatványon. Az utazási tájékoztatókban foglaltak jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezik. Az Utas kijelenti, hogy az Utazásszervező által kiadott utazási tájékoztatóban rögzített részletes feltételeket és az utazáshoz szükséges és a vonatkozó jogszabályok által előírt fontos információkat („Tudnivalók A-Z”) megismerte, azokat elfogadja, és az utazási szerződés aláírásával annak elfogadását igazolja. Az Utazásszervező által nyújtott hiteles információk figyelmen kívül hagyásából eredő költségek és károk az Utast terhelik. Mindazok a leírások, prospektusok, tájékoztatók, nyomtatott és elektronikus ismertetők, amelyeket nem az Utazásszervező ad ki, az utazási szerződés teljesítése szempontjából érvénytelenek, ezek tartalmáért sem az Utazásszervező, sem annak közreműködői felelősséget nem vállalnak.

4. Az úti okmányok (útlevél, esetlegesen vízum) beszerzése az Utas kötelessége és felelőssége. Az Utas köteles az utazásra vonatkozó mindenkori jogszabályokat, előírásokat (pl. útlevél-, ideiglenes útlevél, vám-, devizajogszabályok, be- és kiutazási szabályok, egészségügyi előírások stb.) betartani; az ezek megszegéséből, be nem tartásából eredő többletköltségek és károk az Utast terhelik. Ideiglenes útlevéllel történő utazás esetén a légitársaság megtagadhatja a check-in esetén az utasfelvételt, az ebből eredő károk az Utast terhelik. Amennyiben az Utazásszervező az utazási szerződés megkötésekor vállalja, hogy az utazáshoz szükséges okmányokat az iroda szerzi be, egyidejűleg tájékoztatja az Utast az őt terhelő adatszolgáltatási határidőkről. A határidők elmulasztása miatt meg nem valósuló utazásért, valamint ennek felmerülő költségeiért az Utas tartozik felelősséggel. A nem európai uniós állampolgárságú Utasok a beutazási szabályokkal kapcsolatban érdeklődjenek az adott konzulátuson, illetve nagykövetségen, vagy kérjék utazási irodájuk segítségét. Az Utazásszervező a teljes díj kiegyenlítését követően adja ki az utasoknak az úti okmányokat (repülőjegyet/járatinformációt, vouchert, részvételi jegyet, stb.). Az Utazásszervező az Utas részére az iratot, az úti okmányt (repülőjegy, voucher, részvételi jegy), illetve a külön kötött útlemondási biztosítási ügyféltájékoztatót legkésőbb az indulás napját megelőző 8. napig, és – amennyiben van ilyen – a biztosítási kötvényt, biztosítási feltételeket és a biztosítási termékismertetőt (a továbbiakban együtt: Dokumentumok) a biztosítás megkötésével egyidőben az Utas által a foglaláskor megadott, vagy az Utazásszervező tudomására hozott e-mail címre történő megküldéssel is jogosult teljesíteni. Az Utas a jelen pontban írtakra tekintettel vállalja, hogy olyan e-mail címet ad meg, amelynek rendszere a részére beérkező elektronikus üzenetekre automatikus válaszüzenetet küld, amely a Dokumentumok Utas részére történő beérkezését kétséget kizáróan igazolja (olvasási visszaigazolás). Amennyiben az Utas e-mail levelezőrendszere olvasási visszaigazolás küldésére nem alkalmas, úgy az Utas köteles a beérkezést követően haladéktalanul válaszüzenet formájában nyugtázni a Dokumentumok részére történt beérkezését. Az Utas a Dokumentumok általa megadott e-mail címre történő megküldését joghatályosnak ismeri el és tudomásul veszi, hogy az e-mail cím pontos megadása és a későbbiekben történő működése vonatkozásában kizárólagosan őt terheli felelősség. Az Utas a részére bármely módon eljuttatott Dokumentumokat köteles kinyomtatni és azokat az utazás során mindvégig magánál tartani, ideértve különösen, de nem kizárólagosan a repülőjegyet, részvételi jegyet, vouchert és biztosítási kötvényt. Az Utas tudomásul veszi továbbá, hogy a foglalás során megadott adatok helyességéért kizárólagos felelősség terheli, ezért az Utazásszervező felhívja az Utas figyelmét a személyes adatok pontos megadására. Amennyiben az Utas foglaláskor megadott e-mail címére legkésőbb az indulás napját megelőző 7. napig nem érkeztek meg a Dokumentumok, úgy az Utas köteles haladéktalanul felvenni a kapcsolatot az Utazásszervezővel a probléma megoldása érdekében. Amennyiben az Utas a foglaláskor nem ad meg e-mail címet, lehetőség van átvételi elismervény ellenében a Dokumentumok személyes átvételére előzetes konzultációt követően a foglalást készítő utazási irodában legkorábban 7 nappal az utazás indulása előtt, továbbá az Utazásszervező jogosult postai úton is megküldeni a Dokumentumokat az Utas részére. Az Utazásszervező kijelenti, hogy amennyiben az Utas baleset, betegség- és poggyászbiztosítást kötött és a biztosítással kapcsolatos Dokumentációt személyesen kívánja átvenni, az Utazásszervező azt díjmentesen a rendelkezésére bocsájtja.

5. Az Utazásszervező egyes célországokban az utazás helyszínén magyarul beszélő helyi képviseletet biztosít, aki kapcsolatot tart az utasok és a helyi szolgáltatók között és információkkal segíti az utasokat. Az Utazásszervező felelősséggel tartozik a helyi képviselő munkájáért. Az Utazásszervező egyértelműen közzéteszi nyomtatott anyagaiban és weboldalán, hogy mely régiókban biztosít magyar nyelvű képviseletet. Azokban a régiókban, ahol nem dolgozik magyar nyelvű képviselő, az Utazásszervező helyi szerződéses partnere valamely általánosan használt idegen nyelven biztosítja az Utasok számára a helyi képviseletet. Nem tartozik az Utazásszervező felelősséggel az Utas által nem az utazási csomag részeként megrendelt, helyi szolgáltatók által a helyszínen bonyolított szolgáltatásokért, így a helyi kirándulásokért sem. Az Utazásszervező, illetve az Utazásközvetítő legkésőbb az utazási szerződés megkötésekor köteles az Utast írásban tájékoztatni az Utazásszervezőnek az utazás célállomásán található, magyarul vagy általánosan használt idegen nyelvet beszélő helyi képviselője (illetve ha az Utazásszervező ilyet biztosít, a csoport mellett a célország nyelvét vagy a célországban általánosan használt idegen nyelvet beszélő, idegenvezetésre jogosult utaskísérői feladatokat ellátó személy) nevéről, címéről, e-mail címéről és telefonszámáról amely lehetővé teszi az Utas számára az utazásszervezővel történő kapcsolatfelvételt, illetve arról a helyi utazásszervezőről (a fenti adatok megadásával), amelyhez az Utas szükség esetén segítségért vagy panasszal fordulhat.

6. Utazásszervező felelős a szerződésben foglalt valamennyi utazási szolgáltatás megfelelő teljesítéséért, valamint az utazásszervező köteles segítséget nyújtani az utas számára, ha az utazás során nehéz helyzetbe kerül.

7. Kiegészítő szolgáltatásként igényelhetőek az alábbiak:

SUN COMFORT 1 CSOMAG:
Utazásszervező biztosítja annak lehetőségét, hogy az Utas indulás előtt legkésőbb 14 nappal kötbérmentesen lemondja az utazást. A lemondás bármilyen okból, indokolás nélkül történhet.

A Sun Comfort 1 csomag ára:

Felnőtt: 25.000 Ft/fő, Gyermek 2-12 éves korig: 12.500 Ft/fő. Gyermek 0-2 éves korig: INGYENES

SUN COMFORT 2 CSOMAG:
Utazásszervező biztosítja annak lehetőségét, hogy az Utas indulás előtt legkésőbb 30 nappal kötbérmentesen lemondja az utazást. A lemondás bármilyen okból, indokolás nélkül történhet.

A Sun Comfort 2 csomag ára:

Felnőtt: 20.000 Ft/fő, Gyermek 2-12 éves korig: 10.000 Ft/fő. Gyermek 0-2 éves korig: INGYENES

A fenti szolgáltatáscsomagok megrendelésére foglaláskor, de legkésőbb a foglalás rögzítését követő 72 órán belül van lehetőség. A Sun Comfort csomagok teljes díját azok megrendelésekor egy összegben meg kell fizetni. A Sun Comfort csomag megrendelésének lehetősége minden, az Utazásszervező kínálatában szereplő hotelre érvényes, kivéve az alábbiak: Maxx Royal Belek Golf Resort, Maxx Royal Kemer Resort, Voyage Belek Golf & Spa, Voyage Sorgun, Regnum Carya Golf & Spa Resort hotelek, valamint a lakosztályokhoz és villa típusú szállásokhoz. Ezekhez nem igényelhető ez a szolgáltatáscsomag. A Sun Comfort csomag díja felárként kezelendő, tehát ha lemondásra kerül sor, ez az összeg (25.000 Ft/felnőtt, 12.500 Ft/2-12 éves gyermek vagy 20.000 Ft/felnőtt, 10.000 Ft/2-12 éves gyermek) nem jár vissza. A Sun Comfort csomag díjának levonását követően a fennmaradó rész visszafizetése a felmondás beérkezését követő 14 napon belül történik.

SUN GARANCIA CSOMAG:
Amennyiben az Utasok a foglalás rögzítését követő 72 órán belül a 40% előleggel együtt megfizetik a Sun Garancia csomag teljes díját, úgy garanciát vállalunk arra, hogy a későbbiekben a foglalásra nem alkalmazunk ármódosítást.

A Sun Garancia csomag ára és feltételei:

 • Sun Garancia 1 csomag – 500.000 Ft/ SZOBA összegig: 29.000 Ft/szoba
 • Sun Garancia 2 csomag – 500.001 Ft – 1.000.000 Ft/SZOBA összegig: 49.000 Ft/szoba
 • Sun Garancia 3 csomag – 1.000.0001 Ft – 1.500.000 Ft/SZOBA összegig: 69.000 Ft/szoba
 • Sun Garancia 4 csomag – 1.500.001 Ft-2.500.000 Ft/SZOBA összegig: 99.000 Ft/szoba
 • 2.500.001 Ft/SZOBA összeg felett a Sun Garancia csomag nem elérhető.

A Sun Garancia csomag felárként kezelendő, azaz lemondás esetén ez az összeg nem visszatérítendő.

*A /SZOBA összegek természetesen a csomagárra értendők (repülőjegy+szállás+ellátás).

 

II. DÍJFIZETÉS FELTÉTELEI

1. Utazásszervező a szerződés visszaigazolásában tájékoztatja Utasait a létrejött utazási csomagra vonatkozó szerződés alapján fizetendő teljes díj forintban meghatározott összegéről. A teljes díj magában foglalja az Utazásszervező által nyújtott szolgáltatásoknak a szervezési díjat is magában foglaló díjat, (a továbbiakban: részvételi díj), valamint a részvételi díjon túlmenően külön felszámításra kerülő adó, illeték és egyéb kötelező terhek (így különösen az üdülőhelyi díj, repülőtéri illeték) forintban meghatározott összegét. A részvételi díj az utazások meghirdetett – az utazási csomagban szereplő - szolgáltatásainak ellenértékét, az Utazásszervező eljárási díját és szervezési költségeit, valamint az ÁFA összegét tartalmazza. A teljes díjban szereplő, és az Utast terhelő, külön feltüntetett díjak, adók, illetékek összege az adott hatóság, illetve üzemeltető egyoldalú rendelkezése alapján változhat. Az Utazásszervező fenntartja magának a jogot az üresen maradt férőhelyek kedvezményes áron történő értékesítésére. A részvételi díj ily módon történő csökkentése a már megkötött szerződésekre nem vonatkozik.

2. Az Utas az utazási szerződés aláírásával egyidejűleg díjelőleget fizet. A megfizetett előleg garantálja, hogy az ily módon lefoglalt helyeket az Utazásszervező más utasnak nem értékesíti. Az Utazásszervező által közölt előleget (40 %) a jelentkezéskor, a teljes díj fennmaradó összegét pedig legkésőbb az utazás megkezdése előtt 30 nappal kell megfizetni, kivéve, ha valamelyik külföldi közreműködővel kötött szerződés alapján korábbi befizetési határidő indokolt. Az Utas tudomásul veszi, hogy a hátralék megfizetésének időpontjáról az Utazásszervező külön értesítést nem küld. Felek kifejezetten megállapodnak, hogy a határidő be nem tartását az Utas részéről az utazási szerződéstől történő elállásnak tekintik, amely a szerződést felbontja, és az Utas ez esetben köteles az Utazásszervezőnek a szerződés IV/1. pontjában meghatározott bánatpénzt az ott szabályozott módon és mértékben, legkésőbb az elutazás időpontja előtt 8 nappal megfizetni, illetve az Utazásszervező jogosult azt beszámítással rendezni.

3. Ha a jelentkezés az utazás megkezdése előtti 30. napon belül történik, a teljes díj teljes összegét a jelentkezéssel egyidejűleg kell megfizetni. Opciós foglaláskor a teljes díj határidőre történő megfizetésének elmulasztása esetén a megrendelés automatikusan törlésre kerül, így nem jön létre az utazási szerződés. Bármely kedvezményre való jogosultságot az Utasnak a megrendelésekor kell bejelentenie és igazolnia. Az utólagos bejelentéseket az Utazásszervező nem fogadja el.

4. Egyes, az Utazásszervező által értékesített utazási csomag menetrend szerinti repülőjegyet tartalmaz, amelyet az utazási program jelez. A menetrendszerinti repülőjegy árát a légitársaság mindenkori díjszabása határozza meg, ezért a meghirdetett teljes díj a foglalás időpontjáig változhat. A repülőjegy értékesítés közvetített szolgáltatás, amelyre a légitársaság Üzletszabályzata is vonatkozik. Menetrend szerinti repülőjegyek vásárlása esetén a jogszabályok szerint minden esetben a légitársaság és az Utas között szerződés jön létre, így a menetjegy kiállításának, kifizetésének és az utazási szolgáltatás lemondásának feltételeit az adott légitársaság Üzletszabályzata tartalmazza.

5. Az Utazásszervező által meghirdetett szobatípusok esetében az egy személyre eső részvételi díjak az adott foglalásban szereplő szobakihasználtság esetén érvényesek. A szobában lakók létszámának módosulásával a részvételi díj személyenkénti ára is megváltozik, pl. amennyiben valamely utas (több utas) az utazást lemondja, és ennek következtében az adott szobatípus kihasználtsága csökken, abban az esetben – a szoba típusától, kapacitásától és az utat lemondó személyek számától függően – az eredeti foglalásban szereplő személyek számára az eredeti foglalástól eltérően magasabb összegű egy főre eső részvételi díj kerül megállapításra.

6. Az Utas az utazás során a programban nem szereplő, előre be nem fizetett szolgáltatás(oka)t csak akkor veheti igénybe, ha a helyszínen a szolgáltatás teljes részvételi díját kifizeti az Utazásszervező képviselőjének közlése szerinti pénznemben. Az Utazásszervezőt e szolgáltatásokkal kapcsolatos reklamációkért felelősség nem terheli.

7. A közlekedési költségek nemzetközi egyezményen alapuló díjszabási vagy hatósági árának megváltozása, továbbá az egyes szolgáltatásokkal kapcsolatos adó, illeték, üzemanyagár, valamint a szolgáltatóval kötött szerződésben szereplő deviza – az Utazásszervező közreműködőjével kötött szerződésben meghatározott mutató szerinti – forintárfolyamának időközi változása miatt az Utazásszervező a részvételi díjat (teljes díjat) az utazás megkezdése előtt legkésőbb 21. napig felemelheti. A díjemelés indokát és mértékét, annak számítási módjával együtt, az Utazásszervező az Utassal írásban közli. A díjemelés mértéke a költségek emelkedésének mértékével arányos, az Utazásszervező a részvételi díjat a költségnövekedés forintban számított összegével emeli meg. Az Utas a fenti tényezőkben történő változások esetén, a fentiekkel egyező módon számított díjengedményre jogosult, amennyiben a költségek a szerződéskötést követően, de az utazási csomag megkezdése előtt csökkennek.

 

III. SZERZŐDÉS MEGSZŰNÉSÉNEK ESETEI ÉS JOGKÖVETKEZMÉNYEI

1. a) Az Utazásszervező a legkisebb tervezett utaslétszám hiányában az utazási szerződést annak megkezdését megelőző 20 nappal, 2-6 nap közötti időtartamú utak esetén legkésőbb az utazás megkezdését megelőző 7 nappal felmondhatja.

1. b) A szerződés megszűnik a IV/3. és VI/9. pontban szabályozott esetben.

1. c) Az utazásszervező kártérítési kötelezettség nélkül jogosult felmondani az utazási szerződést, ha az utazásszervezőt elháríthatatlan és rendkívüli körülmények gátolják a szerződés teljesítésében, és indokolatlan késedelem nélkül, az utazási csomag megkezdése előtt értesíti az utazót a szerződés felmondásáról.

1. d) Az 1. a)-1. c) pontban rögzített esetekben az Utazásszervező legkésőbb a szerződés felmondásától számított tizennégy napon belül visszafizeti az Utasnak az általa vagy a nevében befizetett teljes díjat.

2. Amennyiben az utazást vis maior, háború, járvány, terrorizmusveszély, sztrájk, vagy elháríthatatlan természeti jelenség, technikai akadályok befolyásolják, vagy meghiúsítják, a szolgáltatások fenti okokból bekövetkezett el- maradásáért az Utazásszervező felelősséget nem vállal, az ezen okból jelentkező többletköltségek az Utast terhelik. Az ilyen okból bekövetkezett változásokért az Utazásszervező kártérítési felelősséggel nem tartozik.

 

IV. LEMONDÁSI ÉS MÓDOSÍTÁSI FELTÉTELEK

1.1 Ha az Utas az utazás megkezdése előtt a szerződést felmondja – a IV/3. pontban foglalt okból történő felmondás kivételével -, avagy hatósági elutasítás miatt (pl.: útlevél, vízum) nem vehet részt az utazáson, az alábbi mértékű bánatpénzt köteles megfizetni. A felmondás napjának az számít, amikor az az Utazásszervező vagy az Utazásközvetítő (akitől az Utas az utazási csomagot vásárolta) irodájába beérkezett. A felmondás napja beleszámít, az utazás napja nem számít bele a bánatpénz megállapításába.

 • ha a felmondás az utazás megkezdése előtti 61. napig történik: a teljes díj 10 %-át;
 • 60-36. nap közötti felmondás: a teljes díj 20 %-át;
 • 35-20. nap közötti felmondás: a teljes díj 40 %-át;
 • 19-8. nap közötti felmondás: a teljes díj 80 %-át;
 • 7 napon belüli felmondás esetén, illetve ha az Utas nem jelenik meg az indulásnál (no show), ez esetben a teljes díj 100%-át köteles az Utas megfizetni bánatpénz jogcímén.

No show esetén a bánatpénz a részvételi díj + járulékos költségek, adók és illetékek 100 %-a.

1.2 A bánatpénz összege az utazási szolgáltatások értékesítésének lehetetlenülése, a más módon való felhasználásából eredő költségmegtakarítás és bevétel elmaradása esetén, az utazási szolgáltatások teljesítéséhez utazásszervező által már felhasznált összeg, amennyiben az magasabb a fentebb, 1.1 pont alatt foglaltak szerint számított összegnél.

1.3 A fizetendő bánatpénzt az Utazásszervező jogosult levonni az Utasnak visszajáró részvételi díj (teljes díj) összegéből. Amennyiben az Utas által befizetett összeg nem fedezi az Utazásszervező által igényelt bánatpénzt, úgy az Utas köteles azt (vagy a különbözetet) a felmondás időpontjától (illetve a felmondás közlésének elmaradása esetén az utazás megkezdésének időpontjától) számított 8 napon belül az Utazásszervezőnek megfizetni. A postai úton közölt felmondás időpontját a felmondási nyilatkozatnak az Utazásszervezőhöz vagy az Utazásközvetítőhöz történő beérkezési ideje határozza meg.

2. Utazásszervező fenntartja a jogát, hogy az utazási szerződés feltételeit egyoldalúan módosítsa, amennyiben a változás nem jelentős – erről az Utast írásban értesíti. Ha az Utazásszervező az utazási szerződés lényeges feltételét az indulás előtt rajta kívülálló okból kívánja jelentősen módosítani, továbbá, ha az Utas által megrendelt szolgáltatáshoz kapcsolódó, az utazásszervező által korábban elfogadott különleges igényeket nem tudja teljesíteni, vagy a részvételi díj emelkedése a 8%-ot meghaladja, az Utazásszervező az Utast haladéktalanul tájékoztatja a változtatásokról és az utazási csomag teljes díjának ezzel összefüggő esetleges csökkenéséről. Az Utas a tájékoztatás alapján jogosult a változtatást elfogadni vagy a szerződést bánatpénz megfizetése nélkül felmondani, amely döntését haladéktalanul, de legkésőbb a tájékoztatás kézhezvételétől számított 3 naptári napon belül köteles az Utazásszervezővel írásban közölni. Amennyiben ezen határidőn belül az Utas nem ad választ, a szerződés a határidő lejártát követő napon megszűnik. Ha az utazási szerződést a fentiek szerint az Utas felmondja és nem fogad el másik utazási csomagot, az Utazásszervező haladéktalanul, de legkésőbb a szerződés felmondásától számított tizennégy napon belül visszafizeti az Utasnak az általa vagy a nevében befizetett teljes díjat.

3. A fentiektől eltérően az utazási csomag megkezdését megelőzően az Utas bánatpénz fizetése nélkül jogosult felmondani az utazási szerződést, ha a célállomás helyén vagy annak közvetlen közelében, - amennyiben a célállomás, vagy annak közvetlen környezetében a külpolitikáért felelős miniszter által vezetett minisztérium honlapján az „utazásra nem javasolt” utazási célországokat és térségeket megjelölő felsorolásba felvételre került - olyan elháríthatatlan és rendkívüli körülmények merülnek fel, amelyek az utazási csomag teljesítését jelentős mértékben befolyásolják, vagy lényegesen befolyásolják az utazók célállomásra való szállítását. Az utazási szerződés e bekezdés szerinti felmondása esetén az Utas a teljes részvételi díj (teljes díj) visszafizetésére jogosult, további kártérítést azonban nem követelhet.

4. Ha az Utas az utazás feltételein az utazás megkezdése előtt módosítani kíván (utasnév, születési dátum, lakcím, szállásfoglalás kiegészítő szolgáltatásainak módosítása vagy törlése, számla adatainak megváltoztatása stb.), köteles az Utazásszervező módosítással kapcsolatban felmerülő költségeit megtéríteni az alábbiak szerint:

 • 35. napig bejelentett módosítások miatt személyenként 5.000,- Ft/fő/módosítás;
 • 35 napon belül bejelentett módosítások miatt személyenként 10.000,- Ft/fő/módosítás;
 • számla adatainak módosítása foglalásonként 5.000,- Ft/ foglalás.
 • A fenti névmódosítási díjak az utazás megkezdéséhez viszonyított 1 héten belüli módosítás esetén ettől eltérhetnek a kinti szolgáltató (légitársaság, szálláshely) díjazása szerint.

Névmódosításnak minősül az Utas nevének nem pontos megadásából adódó javítás, mint betűelírás a névben, vagy több név esetén az egyik név lehagyása (pl. Kovácsné Horváth Zsuzsanna helyett Horváth Zsuzsanna). Azonos szobában lakó utasok esetében névmódosítás címén legfeljebb egy nevet lehet kicserélni, a második név vagy ennél több név cseréje már a foglalás lemondásának (felmondásnak) minősül. Egyágyas szoba foglalása esetén névmódosítás nem lehetséges. Bizonyos légitársaságok és szállodák a név nem megfelelő (pl. nem útlevél szerinti) megadása miatt a fentiektől eltérő névmódosítási díjat számolhatnak fel az adott légitársaság, illetve szálloda mindenkori üzletszabályzata alapján. Előfoglalási időszakra vonatkozó speciális módosítási feltételek: az adott előfoglalási időszak végéig lehet a foglalásban módosításokat végezni a fentebb megadott feltételek szerint. Ezen időpontot követően a fenti kedvezményes feltételek módosításának teljesíthetőségét az Utazásszervező nem garantálja. Amennyiben az Utas által befizetett összeg nem fedezi az Utazásszervező jelen pontban megállapított költségeit, az Utas köteles azt (ill. a különbözetet) a módosítás időpontjától számított 8 napon belül az Utazásszervezőnek megfizetni. Indulás előtt 48 órával szálloda vagy szobatípus, valamint névmódosítás vagy névcsere nem lehetséges!

5. Az utazási szerződés lényeges elemeinek (úti cél, időpont, szálloda, utazók létszámának csökkenése) módosítására az Utas részéről csak a IV/1. pontban meghatározott bánatpénz megfizetése mellett és új foglalás keretei között van lehetőség.

6. Menetrend szerinti járatok esetében a jegykiállítást követően a repülőjegy módosítási és lemondási feltételei megegyeznek a légitársaság feltételeivel a légi személyszállítási törvény (1995. évi XCVII. törvény) szabályozása szerint.

7. Bizonyos esetekben a szállodák a jelen ÁSZF-ben feltüntetettekhez képest eltérő – az Utasra nézve hátrányos – lemondási feltételeket határozhatnak meg, amely feltételeket az Utassal megkötött egyedi szerződés rendelkezései tartalmazzák.

8. Csak szállás foglalás esetén a lemondási/módosítási feltételek minden esetben az adott szállás szabályzata (általános szerződési feltételei) szerint érvényesek. Azokat foglaláskor a rendszerben / weboldalon minden esetben feltüntetjük.

 

V. BIZTOSÍTÁS

1. A Sun & Fun Holidays Kft árai nem tartalmazzák az útlemondási biztosítást. Az útlemondási biztosítás külön köthető, melynek mértéke a részvételi díj: 3%-a, és melyet a Colonnade Insurance S.A. Magyarországi Fióktelepe biztosít. Az Utas hozzájárul, hogy amennyiben a fenti százalékos díj megfizetése mellett igényli az útlemondási biztosítást, az utazási szerződésben foglalt személyes adatait az utazási iroda a Colonnade Insurance S.A. Magyarországi Fióktelepe részére átadja. A külön köthető útlemondási biztosítás hatálya nem terjed ki az olyan lemondásokra, illetve módosításokra, amelyek az Utas saját érdekkörében felmerült ok miatt következtek be. A biztosítási szabályzatban meghatározott esetekben a biztosító – az Utazásszervező igazolása alapján – a felmerült lemondási költséget (kötbér) – 15 % önrészesedés megtartása mellett – visszafizetheti az Utas részére. Az utazásképtelenséget a biztosított köteles annak bekövetkeztétől számított 2 napon belül az Utazásszervezőnek írásban bejelenteni. Ezen bejelentési kötelezettség nem, avagy késedelmes teljesítése miatt keletkező bármely kárt a biztosított köteles viselni.

Az Utazásszervező tájékoztatta az Utast arról, hogy a részvételi díj (teljes díj) önmagában, külön foglalás hiányában nem foglalja magában a baleset-, betegség-, poggyászbiztosítást, amelyre tekintettel az Utazásszervező javasolja, hogy az utazók saját biztonságuk érdekében érvényes és az utazásnak megfelelő feltételeket tartalmazó baleset-, betegség- és poggyászbiztosítás birtokában keljenek útra. Az Utazásszervező a fenti eseményekre kiterjedően arra biztosít lehetőséget, hogy az Utas biztosítást kössön az utazási szerződés megkötésével egyidejűleg. A baleset-, betegség- és poggyászbiztosítás az Utazásszervező által ajánlott biztosítási csomagként az utazási csomaghoz hozzáfoglalható. A biztosítások feltételeinek részletei a www.sunfun.hu weboldalon olvashatók, vagy az Utazásszervező megbízott partnereinél megtekinthetők.

 

VI. TOVÁBBI FELTÉTELEK

1. Az Utas tudomásul veszi, hogy az Utazásszervező számára szükséges megadni foglalásonként legalább egy lakcímet a számlázáshoz, egy e-mail címet (ha rendelkezésre áll) a kapcsolattartás miatt, illetve egy mobiltelefonszámot, amelyen az Utasok az utazás előtt és alatt elérhetők, hogy az esetlegesen fellépő változásokról az Utazásszervező az Utasokat értesíteni tudja. A telefonszám nem megadásából, vagy helytelen megadásából keletkező károkért az Utazásszervező nem felelős. Az Utazásszervező vállalja ugyanakkor, hogy a megadott telefonszámot kizárólag az utazással kapcsolatos információadásra használja, azt bizalmasan kezeli az Adatkezelési Tájékoztatóban foglaltak szerint. Az erre vonatkozó részletes szabályozást az Utazásszervező Adatkezelési Tájékoztatója tartalmazza.

2. Az Utazásszervező nem köteles a részvételi díjat visszatéríteni, ha az Utas valamelyik kifizetett szolgáltatást saját elhatározásából vagy érdekkörében felmerült okból nem vette igénybe.

3. Az utazás első és utolsó napja az utazási cél megközelítéséhez szükséges utazással telik el, ezek a napok beszámítanak az utazási ajánlatban megjelölt és a teljes utazásra vonatkoztatott napok számába. Repülőgéppel történő indulásnál az Utasoknak az indulás előtt 2 – meghatározott esetekben 3 - órával jelen kell lenniük a repülőtéren. A nyaralás helyszínére vonatkozóan megadott transzfer idő ezen felül számítandó, amely a szálloda és a repülőtér közötti távolság arányában változik. Mivel az Utasok társasutazáson vesznek részt, ennek következtében a transzfer idő akár 2-3 óra is lehet az utasok több szállodából való le- és felszállítása, illetve az esetlegesen előre nem látható technikai okok miatt. A nemzetközi gyakorlat értelmében a szálloda a szobákat az érkezés napján 14 vagy 15 órától (országonként változó), a távozás napján 10-12 óráig biztosítja, függetlenül a repülőgép menetrendjétől. Egyes szállodai szolgáltatások a hivatalos bejelentkezés és kijelentkezés időpontja között vehetők csak igénybe.

4. Az Utas az utazás során az általa más személynek okozott kárért közvetlen felelősséggel tartozik. Az Utas a célterületen okozott kárért (transzfer út, szállodai tartózkodás stb.) közvetlen felelősséggel tartozik.

5. Az Utazásszervező a szolgáltatás természeti környezetének rendkívüli okból történő megváltozásáért, az időjárás megváltozásából, illetve természeti okokból eredő kellemetlenségekért vagy károkért felelősséget nem vállal.

6. a) Az utazás során felmerülhet, hogy a repülőgép indulása/érkezése, a fakultatív programok lebonyolítása, illetve a transzfer időpontja megváltozik, ezekről az Utazásszervező az érintett utasait tájékoztatja, amint a módosításról tudomást szerez.

Repülőgéppel történő utazás esetén a légitársaságok a menetrendben vagy egyéb kiadványokban szereplő időpontoktól bármennyiszer és bármikor, akár közvetlenül az utazás előtt is eltérhetnek. Szükség esetén előre nem közölt közbülső leszállásra, a repülőgéptípus, repülő társaság és a járat cseréjére sor kerülhet.

b) Mind a menetrend szerinti, mind a charterjáratokon a poggyász súlykorlátot az adott légitársaság üzletszabályzata határozza meg. A repülőjáraton általában bizonyos súlyhatárig (a légitársaság határozza meg) a feladott poggyász szállítása díjtalan, azonban a légitársaság üzletszabályzata ettől eltérhet. A többletsúlyért fizetni kell, amely az Utast terheli. A feladható poggyászok súlyhatárairól az Utazásszervező az utastájékoztatóban ad tájékoztatást.

c) Egyes repülőjáratokon rendelkezésre áll fedélzeti ellátás, függetlenül attól, hogy a járat charterjáratként vagy menetrend szerinti járatként üzemel. Az Utazásszervező az adott járat fedélzeti ellátására vonatkozó információt az utastájékoztatóban tünteti fel.

d) A charter légitársaságok esetében extra szolgáltatások foglalására (poggyásztúlsúly, prémium ülés, normál ülés, stb.) indulás előtt 48 órán belül nincs lehetőség.

e) A 25/1999. (II.12.) Kormányrendelet alapján az Utazásszervező és az Utas között megkötött utazási szerződéstől függetlenül légi személyszállítási szerződés jön létre az Utas és a légitársaság között. A légi személyszállítási szerződés teljesítésére a Ptk., a 2005. évi VII. törvény, a 261/2004/EK rendelet és a 25/1999. (II.12.) Kormányrendelet rendelkezései, valamint a szerződő légitársaság üzletszabályzatának előírásai vonatkoznak. A varsói, a berni és a montreáli egyezmények korlátozzák a közreműködőkért való felelősséget, az ezekben szabályozott korlátozások alkalmazandók az Utazásszervezőre is. A varsói egyezményt az 1964. évi 19. sz. tvr., a berni egyezményt az 1986. évi 2. sz. tvr., a montreáli egyezményt a 2005. évi VII. tv. hirdette ki.

7. A repülőút során felmerült csomagkár esetén az Utas még a repülőtéren köteles a problémát haladéktalanul a „Lost and Found” pultnál jelezni, és erről a helyszínen jegyzőkönyvet felvetetni. Amennyiben az Utas okirattal bizonyította, hogy a helyszíni szolgáltató a jogos, és igazolt kárát nem orvosolta, úgy köteles azt 15 napon belül elbírálás végett bejelenteni az Utazásszervezőnek. A légi utazással kapcsolatos károk megtérítésére a Tanács 1997. október 9-i 2027/97/EK rendelet vonatkozik, mely a légi fuvarozók, utasok és poggyászuk légi szállítása tekintetében fennálló felelősségről rendelkezik.

8. Az Utas kártérítésre jogosult az Utazásszervezőtől minden olyan kárért, amely az Utast a szolgáltatások nem szerződésszerű teljesítése miatt éri, amennyiben bizonyítani tudja kártérítési jogalapját és összegszerűségét, amelyet indokolatlan késedelem nélkül meg kell fizetni. Az Utas nem jogosult kártérítésre, ha az Utazásszervező bizonyítja, hogy a szerződésszegés i) az utazónak róható fel, ii) olyan harmadik személy magatartására vezethető vissza, aki az utazási csomagra vonatkozó szerződésben foglalt utazási szolgáltatás teljesítésével nincsen kapcsolatban, és a szerződésszegést az utazásszervező észszerű elvárhatóság mellett sem láthatta előre, vagy az elháríthatatlan volt, vagy iii) elháríthatatlan és rendkívüli körülmények miatt következett be.

Amennyiben nemzetközi egyezmények nem korlátozzák a szolgáltatás nyújtója által fizetendő kártérítés mértékét, a kártérítés mértékére a Ptk. szerződésszegéssel okozott kár mértékére vonatkozó szabályai alkalmazandók, azzal, hogy az Utazásszervező a teljes részvételi díj összegének háromszorosát meghaladó része tekintetében kizárja kártérítési felelősségét, amely kizárás nem terjed ki a személyi sérülésre, illetve a szándékosan vagy súlyos gondatlanságból okozott kárra.

9. Ha a szerződésszegés az utazási szerződés lényeges tartalmát érinti, és az Utazásszervező az Utas által megszabott észszerű határidőn belül azt nem orvosolja, az Utas bánatpénz megfizetése nélkül jogosult az utazási szerződést felmondani, valamint díjengedményt, illetve kártérítést követelhet. Az Utas e bekezdésben foglalt nyilatkozatait írásban, igazolható módon köteles megtenni, elsősorban Utazásszervező képviselőjének, vagy a közreműködő partneriroda képviselőjének.

10. Az utazási szerződés nem megfelelő teljesítése esetén a panaszra okot adó esemény helyszínén az Utas köteles kárenyhítő magatartást tanúsítani és ennek érdekében megfelelően eljárni. Így az Utasnak az Utazásszervező képviselőjével, vagy a közreműködő partneriroda képviselőjével haladéktalanul közölnie kell a kifogásokat, az esetlegesen észlelt szerződésszegést. Az Utazásszervező-, illetőleg a partneriroda képviselője köteles az Utas bejelentését, illetve annak a helyszíni szolgáltatóval való közlésének a tényét az Utas kérésére jegyzőkönyvbe foglalni, és ennek egyik példányát az Utasnak átadni. A helyszíni jegyzőkönyv kizárólag az Utas panaszának rögzítésére szolgál: sem az, sem a helyszíni intézkedés nem jelentik azt, hogy az Utazásszervező a panaszt jogosnak fogadná el, avagy felelősségét azzal elismerné. A panaszt az utazás tényleges befejezését követően lehetőség szerint 8 napon belül a jegyzőkönyvvel együtt írásban, postai úton vagy személyesen kell tudomásra hozni az Utazásszervezőnél, illetőleg annál a partnerirodánál (közvetítő), amelynél az Utas az utazást bonyolította. A jegyzőkönyv rögzítésének az utas részére felróható elmulasztásából, valamint a közlések utas érdekkörében felmerült késedelméből eredő károkért az Utazásszervező nem vállal felelősséget, ezek az Utast terhelik. Az Utazásszervező köteles a bejelentést részletesen kivizsgálni és álláspontjáról a panasz bejelentésétől számított 30 napon belül írásban tájékoztatni az Utast. Utazásszervező tájékoztatja a fogyasztókat arról, hogy a panaszügyintézés helye a vállalkozás 1138 Budapest, Meder utca 8/D. fszt. alatti székhelye, mely egyben az Utazásszervező levelezési címeként is szolgál. Az esetleges panaszok benyújthatók továbbá elektronikus levélben is az alábbi e-mail címen: info@sunfun.hu, szóban az Utazásszervező székhelyén megtalálható ügyfélszolgálati irodájában, továbbá telefonon a +36-1-411 1515 telefonszámon. A szerződő felek kifejezetten rögzítik, hogy az Utas részéről felmerülő panasz esetén a vitás kérdéseket elsődlegesen békés úton, tárgyalások, illetve levelezések formájában kísérelik meg rendezni. Mindaddig, ameddig az egyeztetés eredményre vezethet, egyik fél sem fordulhat sem a nyomtatott, sem az elektronikus médiához. E kötelezettséget megsértő fél megtéríteni tartozik a másik fél részére az okozott kárt.

11. Amennyiben az Utas az Utazásszervező panaszkezelésével, vagy az Utazásszervező panaszra adott válaszával nem ért egyet, panaszával a lakó/tartózkodási helye szerint illetékes járási hivatalhoz, mint a fogyasztóvédelmi panaszok kivizsgálására hatáskörrel rendelkező hatósághoz fordulhat. A járási hivatalok elérhetőségei megtekinthetők a jarasinfo.gov.hu honlapon. Az Utas, mint fogyasztó a lakóhelye/tartózkodási helye szerint illetékes békéltető testületnél eljárást kezdeményezhet, ha panaszügyének rendezését az Utazásszervezőnél megkísérelte, de az nem vezetett eredményre. A Békéltető Testületek elérhetőségei megtekinthetők a https:// bekeltetes.hu/index.php?id=testuletek honlapon. Szerződő felek a fentieken túl megállapodnak abban, hogy a jelen Szerződés teljesítése során az egymás tudomására hozott adatok, tények, jognyilatkozatok és az egymás közti levelezés tartalmát titoktartás alá esőnek minősítik és egyben kötelezettséget vállalnak arra, hogy azt harmadik személy részére nem adják ki, az elektronikus és nyomtatott sajtóban nem jelentetik meg, a közösségi platformokon nem teszik közzé, valamint más egyéb módon sem fordulnak a nyilvánossághoz. Felek rögzítik, hogy a jelen bekezdésben szabályozott titoktartási kötelezettség nem terheli a feleket az illetékes fogyasztóvédelmi hatóság, békéltető testület, bíróság, valamint bármely más hatóság előtt megindult eljárásban, valamint azon tények, adatok, információk vonatkozásában, amelyeket a fent körülírt szervek határozatukkal jogerősen elbíráltak.

12. Előre nem látható akadályok (a szálloda túltöltése vagy műszaki okok) esetén az Utazásszervező jogosult, hogy kártérítési felelősség nélkül a lefoglalt szálláshellyel megegyező vagy magasabb kategóriájú másik szállást biztosítson többletköltség felszámítása nélkül. Alacsonyabb kategóriájú szálloda esetén – amennyiben az Utas által az elfogadásra kerül – az utazásszervező a változásból adódó árkülönbözetet az Utas részére visszatéríti (díjengedmény). Felek rögzítik, hogy a jelen pontban írtak alapján felkínált helyettesítő szolgáltatás Utas által történő elfogadásának minősül, amennyiben az Utas a helyettesítő szolgáltatást bármely módon – ideértve a ráutaló magatartást is – elfogadja. Az Utas kizárólag akkor utasíthatja el a felajánlott helyettesítő szolgáltatást, ha az lényegesen különbözik az utazási szerződésben foglaltaktól, illetve, ha az Utazásszervező által ajánlott díjengedmény nem megfelelő. Ebben az esetben, illetve amennyiben helyettesítő szolgáltatás nyújtása nem lehetséges, az Utas díjengedményre és kártérítésre jogosult.

13. A sajátos igényű utasok kötelesek (különösen ideértve mozgásában korlátozott személyek és kísérőik, várandós nők, kísérő nélkül utazó kiskorúak, speciális orvosi segítségre szoruló személyek) a sajátos igényeikről kötelesek a foglalás rögzítésekor tájékoztatni az Utazásszervezőt.

14. A katalógusban, illetve a weboldalon található fakultatív programok leírása és azok árai tájékoztató jellegűek. A helyi képviselet a helyszínen ad aktuális tájékoztatást ezekről, illetve a megrendelésére is az utazás helyszínén van lehetőség. A fakultatív programok nem képezik az Utazási szerződés tárgyát, és azok díját a részvételi díj (teljes díj) nem tartalmazza. A fakultatív programra vonatkozó szerződés a megrendelés helyétől függetlenül az Utas, és a fakultatív program szolgáltatója között jön létre abban az esetben is, ha a szerződés megkötése, és/vagy a fakultatív program részvételi díjának kiegyenlítése az Utazásszervező helyi képviselőjének közreműködésével történik. Ezen szolgáltatások a helyi szolgáltató csak akkor biztosítja, ha a fakultatív szolgáltatás teljesítési helyén a teljesítés feltételei adottak (pl. az adott programhoz megfelelő idő, jelentkezők megfelelő száma stb.), és az Utas a részvételi díjat az iroda képviselője által jelzett időpontig maradéktalanul megfizeti. A fakultatív programok a legalacsonyabb résztvevőszám el nem érése, vagy más, a teljesítéshez szükséges feltétel hiánya esetén elmaradhatnak. Az elmaradó fakultatív programra befizetett díj visszafizetésre kerül. Az Utas a megrendelt kirándulást a helyi szervezők lemondási feltételei szerint mondhatja le, amelyről a helyi képviselő a helyszínen ad tájékoztatást. A lemondást a helyszínen kell intézni, illetve az esetleges panaszt a helyszínen kell benyújtani.

15. A poggyász őrzéséről és felügyeletéről az utazás során az Utas köteles gondoskodni. A repülőn, transzferbuszon, valamint a szállodában elveszett csomagokért az Utazásszervező felelősséget nem vállal. Ilyen esetben azonnal a helyszínen az érintett társasághoz kell fordulni a problémával. A szállodában kihelyezett széfekért, és az abban elhelyezett tárgyakért kizárólag az adott szálloda vállal felelősséget, az Utazásszervező ezen szolgáltatásokra nincs befolyással.

16. Az utazási szerződésben vállalt utazási szolgáltatás teljesítéséért az Utazásszervező felel, akkor is, ha az utazási szolgáltatások teljesítésére más utazási szolgáltató köteles, a jelen szerződésben és a jogszabályokban meghatározott kivételekkel.

17. A szerződő felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy a Sun & Fun Holidays Kft. által szervezett utazások esetében az utazással kapcsolatos vitás kérdéseiket elsődlegesen megegyezés útján rendezik, egyúttal kijelentik, hogy ennek sikertelensége esetén elsődlegesen a 11. pontban körülírt eljárásokat veszik igénybe. Felek az egymás közötti bírósági eljárás megindulása esetére a Budakörnyéki Járásbíróság illetékességében állapodnak meg azzal, hogy felek által kikötött Budakörnyéki Járásbíróság illetékességét nem tekintik kizárólagosnak. Jogvita esetén a szerződés megkötésekor hatályos magyar jogszabályok az irányadók.

18. Az Utazásszervező kijelenti, hogy a katalógusban/online katalógusban esetlegesen megjelent tartalmi és nyomdai hibákért felelősséget nem vállal. A mindenkor érvényes és aktuális információk a www.sunfun.hu weboldalon találhatók és olvashatók. Felhívjuk figyelmüket arra, hogy a weboldalunkon található minden információ, különös tekintettel a gyakorlati tanácsok, valamint az információk az üdülőhelyekről, az Általános Szerződési Feltételek részét képezik.

 

A jelentkezést elfogadó nyilatkozatot átvettem, a fenti utazási szerződést és a katalógusban, valamint a www.sunfun.hu weboldalon szereplő, az utazással kapcsolatban közzétett információkat, az Előzetes általános utastájékoztatót, valamint a „Tudnivalók A-Z” cím alatt található általános tudnivalókat megismertem, azokat elfogadom, és a velem együtt utazókra nézve is kötelező érvényűnek tekintem.

 

Tudnivalók A-Z

Amit általában az utazásról tudni érdemes

ADATVÉDELEM: A foglaláshoz bekért adatokat az adatvédelmi törvény előírásainak megfelelően az Adatvédelmi Nyilatkozatunkban részletesen szabályozottan kezeljük, ezért információt foglalásukkal vagy adataikkal kapcsolatban még közvetlen hozzátartozóiknak sem adhatunk ki.

BIZTOSÍTÁS: Áraink nem tartalmazzák az útlemondási biztosítást. Az útlemondási biztosítás időbeli hatálya: A biztosítás az utazásra való jelentkezést, illetve az előleg, vagy 30 napon belül a teljes részvételi díj megfizetését követő nap 0 órakor kezdődik és az utazás megkezdéséig, a magyar repülőtérről történő indulás esetén az utazó jegykezelésének (check-in) befejezéséig tart. Baleset-, betegség- és poggyászbiztosításra vonatkozóan partnerünk, a Colonnade Insurance S.A. kedvezményes csomagját ajánljuk, melynek megkötését azért is javasoljuk, mert irodánk segíteni tud a gyors kárrendezésben. A biztosításokra vonatkozó részletes információk a weboldalunkon megtalálhatók.

CSECSEMŐK (INFANT): Csecsemőnek számít minden, a visszautazás napján 2. életévét be nem töltött gyermek. A csecsemők számára a légitársaság nem biztosít külön ülőhelyet, ellátást, poggyászfeladást. Fakultatív programjainkon a csecsemők részvétele ingyenes, ám beutaztató partnerünk a buszon nem tud külön ülőhelyet/babaülést biztosítani nekik. Amennyiben a helyszínen derül ki, hogy a csecsemő a légitársaság, ill. a hotel szabályai szerint már nem számít infantnak, úgy a többletköltségek az utast terhelik. A csecsemők elhelyezése a szállodai szobákban a szülőkkel egy ágyban történik, illetve korlátozott számban rácsos kiságy igényelhető (esetenként térítés ellenében). Kérjük, erre vonatkozó igényüket már a foglaláskor jelezzék. A rácsos kiságyat a szállodák lehetőségük és kapacitásuk függvényében tudják biztosítani, erre irodánknak ráhatása nincsen.

GYERMEKEK: Gyermeknek számít minden 2. életévét betöltött gyermek. A gyermekkedvezmény felső korhatárát a szállodák határozzák meg, erre irodánk nincs befolyással. A gyermekek életkorát a repülőtéri check-in során ellenőrzik, valamint a szállodákban is elkérhetik a gyerekek korát igazoló iratokat. Amennyiben a helyszínen derül ki, hogy a gyermek a nem megfelelően megadott életkor miatt nem jogosult valamilyen kedvezményre, úgy az ebből adódó esetleges többletköltségek az utast terhelik. Gyermekeket legalább egy felnőttel lehet egy szobába befoglalni, ilyen esetben általában a gyermek számára is teljes árat számít fel a szálloda. Az Utazásszervező publikációiban szereplő gyermekéletkorok a visszaérkezésig be nem töltött gyermekéletkorokat jelentik.  

FAKULTATÍV PROGRAMOK, HELYI ÜGYNÖKSÉGEK: A fakultatív programok szervezését és lebonyolítását beutaztató partnereink végzik. A katalógusunkban és a weboldalunkon feltüntetett programok és árak tájékoztató jellegűek, a program- és árváltoztatás jogát partnereink fenntartják maguknak. Pontos információkkal a kirándulásokról helyi képviselőnk szolgál érkezéskor, a helyszínen. Felhívjuk figyelmüket, hogy bizonyos kirándulások csak elegendő résztvevő jelentkezése esetén indulnak, illetve magyar nyelvű idegenvezetés csak a megnevezett minimum létszám esetén biztosított. A minimum létszámokat beutaztató partnerünk határozza meg, ezekről, valamint a kirándulásokra érvényes részvételi és lemondási feltételekről képviselőnk az érkezéskor készséggel ad tájékoztatást. Fakultatív kirándulásokkal kapcsolatos panaszaikat kizárólag a helyszínen, helyi képviselőnk közreműködésével, a szervező irodánál tudják orvosolni. Felhívjuk Utasaink figyelmét, hogy amennyiben fakultatív programon vesznek részt a szállodán kívül, abban az esetben a program idejére a hotel szolgáltatásairól egyúttal lemondanak. Javasoljuk, ha kirándulni mennek, a kirándulási szelvény segítségével a kirándulás előtti nap délutánján rendeljék meg az ébresztést, a másnap reggeli hidegcsomagot és a késői vacsorát – amennyiben erre szükség van. Tájékoztatjuk Önöket, hogy a nem helyi partnerünk által szervezett programokért, azok minőségéért és biztonságáért irodánk nem vállal felelősséget. Kérjük ezért, hogy az ilyen programok igénybevétele előtt tájékozódjanak minden részletről és fontolják meg a döntést.

HELYI KÉPVISELET: A repülőtéren magyar nyelvű helyi képviselőink várják utasainkat, ám a repülőtéri szabályok értelmében a tranzitváróba nem mehetnek be. Kollégáink érkezéskor az érkezési csarnok előtt, hazautazáskor az indulási csarnokban állnak az Önök rendelkezésére. A transzferbuszokon kísérőt biztosítunk. Nem minden esetben van lehetőség arra, hogy idegenvezetőink segítsenek a hotelbe történő becsekkoláskor. Helyi képviselőink információs és fogadóórákat tartanak minden szállodában, melynek időpontjáról, továbbá elérhetőségeikről az érkezéskor adnak tájékoztatást. A visszautazásról, a transzferbusz érkezéséről, illetve a pontos menetrendről kollégáink időben értesítik Önöket. A többi fontos információt megtalálhatják a szállodákban kihelyezett információs mappákban is. Kérjük, hogy sürgős esetekben értesítsék a helyszínen dolgozó kollégáinkat. Ha sürgős esetben járnak el kollégáink, előfordulhat, hogy az információs órára, vagy a megbeszélt időpontra késve érkeznek, amiért megértésüket kérjük.

ONLINE KATALÓGUSUNK KÉPANYAGA: Felhívjuk kedves utasaink figyelmét, hogy az online katalógusban, valamint a weboldalon megjelentetett képek illusztrációk. A fotók általában az Önök utazása előtt több hónappal készülnek, ezért előfordulhat, hogy azok nem a legaktuálisabb állapotot tükrözik.

MOZGÁSKORLÁTOZOTTAK UTAZÁSA: Felhívjuk kedves utasaink figyelmét, hogy egyes szállodák rendelkeznek mozgáskorlátozottak számára kialakított speciális szobákkal. Kérjük, ha mozgáskorlátozottak számára keresnek nyaralást, azt már foglaláskor jelezzék, és előre informálódjanak az igényeiknek megfelelő szállodákról. Az egyiptomi, törökországi, görög és bolgár szabályozások ez esetben is eltérhetnek az itthon megszokottaktól. Felhívjunk utasaink figyelmét, hogy mozgáskorlátozottak számára külön transzfer szükséges. Irodánk tud külön, speciális transzfert biztosítani, felár ellenében.

NÁSZÚTRA KÉSZÜLŐK: Kérjük kedves utasainkat, hogy amennyiben nászútjukat szeretnék lefoglalni, úgy azt már foglaláskor előre jelezzék. Egyes szállodák a nászutasok számára apró meglepetéssel kedveskedhetnek, ám elkérhetik a házassági anyakönyvi kivonatot, ezért javasoljuk, hogy ezt az okmányt vigyék magukkal.

PANASZKEZELÉS: Kérjük, hogy bármilyen jellegű panasz esetén vegyék fel a kapcsolatot helyi képviselőnkkel, mert kollégánk tudja az esetleges problémákat leghamarabb és leghatékonyabban, a helyszínen orvosolni. Az idegenvezetővel való kapcsolattartásból eredő extra költségeik megfizetése irodánkat nem terheli. A helyszínen rögzített jegyzőkönyv alapján nyújtott tájékoztatásra és panaszkezelésre tekintettel elfogadott és igénybe vett kompenzáció esetén az erről szóló nyilatkozat aláírása szükséges utasaink részéről. Az utas a nyilatkozattal a felajánlott kompenzációt és a panasz kezelését az összes körülményre tekintettel kifejezetten arányosnak, méltányosnak és kielégítőnek ismeri el. Amennyiben további panasszal kíván élni, úgy azt a hivatkozott nyilatkozatban írt helyeken megteheti. A helyben nem megoldható problémákról kérjék jegyzőkönyv felvételét kollégánk segítségével, ez a dokumentum szolgál a hazautazás utáni panaszkezelés alapjául. A fakultatív programokra vonatkozó panaszokat minden esetben a helyszínen a kirándulásokat szervező partnerünknek kérjük benyújtani, hiszen szerződésünk értelmében a helyszínen értékesített fakultatív kirándulásokért a szervezők tudnak felelősséget vállalni és az esetlegesen felmerülő problémákat is kizárólag ők tudják orvosolni.

PARKOLÁS A REPÜLŐTÉREN: Az irodánkban készült foglalásokhoz kedvezményes parkolást tudunk biztosítani a vecsési Fapados Parkolóban. Ennek aktuális áráról, feltételeiről tájékozódjon irodánkban, katalógusunkban vagy partnereinknél. Az előfoglalási időszakban készült foglalásokra 50% kedvezményt biztosítunk, amennyiben a parkolási igény legkésőbb 2020. március 31-ig megérkezik irodánkba (autó márkája, típusa, rendszáma és színe megadásával). Kérjük, hogy parkolásra vonatkozó igényét már a foglaláskor jelezze! Az autó adatok nem módosíthatók.

POGGYÁSZ- ÉS CSOMAGINFORMÁCIÓK: Kérjük, vegyék figyelembe a légitársaságok által előírt csomagokra vonatkozó szabályokat, valamint az EU által előírt biztonsági szabályokat, mely a kézipoggyászban szállítható folyadékok korlátozására vonatkozik, valamint a feladott és a kézipoggyászra vonatkozó maximális méret- és súlykorlátozásokat. Túlsúlyos csomag felárát az utasnak kell megfizetnie. Ha speciális csomagot szeretne feladni, jelezze azt már a foglalásnál. A speciális csomagok (kerékpár, szörf deszka, búvárfelszerelés, golfütő stb.) szállításáért a légitársaság speciális szállítási költséget számolhat fel, melyet az utasnak kell megfizetnie. Ezen csomagok szállítása során keletkezett károkért sem a légitársaság, sem irodánk nem vállal felelősséget. Amennyiben a csomag megsérül, késik, vagy elvész, kérjük, minden esetben vegyenek fel jegyzőkönyvet a repülőtéri tranzitban lévő „lost and found” irodában, illetve haladéktalanul vegyék fel a kapcsolatot a légitársasággal, vagy helyi képviselőnkkel. A poggyászkárokért a légitársaságot terheli a felelősség.

SPORTFELSZERELÉSEK, KÜLÖNLEGES CSOMAGOK SZÁLLÍTÁSA: Felhívjuk kedves utasaink figyelmét, hogy egyes sportfelszerelések, valamint extra méretű és különleges csomagok szállítására a transzferbuszokon nem mindig van lehetőség, egyéni transzfert azonban – felár ellenében - tudunk biztosítani - ezt kérjük előre jelezni irodánk felé. Értékeiket az utazás során a kézipoggyászban tartsák maguknál.

REPÜLŐJÁRATOK, VÁLTOZÁSOK A MENETRENDBEN: A foglaláskor tájékoztatjuk Önöket a légitársaságról és a tervezett menetrendről. A menetrend és az útvonal változtatásának jogát a légitársaság és irodánk is fenntartja magának. Változás esetén irodánk haladéktalanul tájékoztatja Önöket a foglalást intéző utazási irodán keresztül és megküldi az érvényes információkat, illetve a változást weboldalunkon is publikáljuk. Csomagáraink tartalmazzák a repülőtéri illetéket, a transzfer költségét (repülőtér-hotel-repülőtér), a foglalt szállást és ellátást. Csomagáraink nem tartalmazzák az útlemondási biztosítást, a Baleset-Betegség-Poggyászbiztosítást, valamint Egyiptom esetében a helyszínen fizetendő vízumdíjat, illetve Görögország esetében a helyszínen fizetendő idegenforgalmi adó költségét.

Az aktuális menetrendet a partnereink által kiadott részvételi jegyen, valamint honlapunkon tüntetjük fel. Szíves megértésüket kérjük, hogy különböző okok (sztrájk, rossz idő, légtér túlterheltsége stb.) miatt előfordulhatnak késések, erre azonban irodánk nincs befolyással. Kérjük utasainkat, hogy mindig a megadott időben érkezzenek a repülőtérre, Magyarországon két órával a gép indulása előtt! Erre azért van szükség, mert a bejelentkezés és biztonsági ellenőrzés időbe telik, valamint charter járatoknál előfordulhat az is, hogy a gép a kiírt időpontnál korábban elindul.

Járattörlés, késés, illetve a beszállás megtagadásából eredő károkért a légitársaságot terheli a felelősség. Ilyen esetekben kártérítési igényüket szívesen továbbítjuk a légitársaság felé.

REPÜLŐJEGY FOGLALÁSA (FLIGHT ONLY): Irodánkban lehetőség van csak repülőjegy vásárlásra is, az aktuális árakról érdeklődjenek partnerirodáinkon keresztül kollégáinknál. Csak repülőjegy foglalása esetén az ár nem tartalmazza a transzfert. Kérjük a csak repülőjegyet foglaló utasainkat, hogy érkezéskor feltétlenül vegyék fel a kapcsolatot helyi képviselőnkkel, ill. a hazautazás előtt legalább két nappal érdeklődjenek az esetleges menetrendváltozásokról. A kapcsolatfelvétel elmaradásából eredő károkért az utazásszervező nem vállal felelősséget. Az utas tudomásul veszi, hogy csak charter jegy vásárlása esetén a repülőjegy a visszaigazolást követően nem visszatéríthető, nem módosítható, menetjegy útlemondási biztosítás köthető hozzá.

TRANSZFER UTAK: Kérjük, minden utazás előtt győződjenek meg róla, hogy csomagjuk a megfelelő transzferbuszra került-e fel, valamint arról is, hogy leszálláskor minden csomagjukat (beleértve az elektronikus eszközöket) magukhoz vették. Transzferbuszaink mind klimatizáltak, ezért javasoljuk, hogy a buszra vigyenek magukkal pulóvert, sálat vagy hosszú ruhát. Alkalmanként a közlekedési helyzet miatt előfordulhat, hogy a transzferbuszok nem tudják megközelíteni a hotelek bejáratát, így lehetséges, hogy a bejáratot csomagokkal, gyalog kell megközelíteni. A transzfer-szolgáltatással kapcsolatos kifogásokért, a transzferen hagyott csomagokért irodánk nem vállal felelősséget.

UTASKÍVÁNSÁGOK: Amennyiben valamilyen előzetes kívánságuk lenne a szobával, az ellátással vagy az utazással kapcsolatban (pl. egymás melletti szobák, bébi ágy, földszinti szoba, cukorbetegség, cukor- ill. lisztérzékenység vagy más speciális étkezést igénylő utas, stb.), kérjük, már a foglalásnál jelezzék azt. A speciális kéréseket garancia nélkül tudjuk továbbítani a célterületre, mert az ilyen jellegű kérések elbírálása a szállodák hatáskörébe tartozik, így irodánk ezeknek a kéréseknek a teljesítéséért felelősséget nem tud vállalni. Kérjük, legyenek megértéssel, hogy egyes kérések teljesítése a szálloda kapacitásától függ.

VISSZAIGAZOLÁSOK, TÚLTÖLTÖTTSÉG: A szállások és bizonyos repülőjegyek visszaigazolását szerződéses partnereink végzik. Különösen főszezonban alkalmanként előfordulhat a szállodákban túltöltés, amelyre irodánk nincs befolyással. Ilyen esetben a szálloda helyi partnerünk segítségével a visszaigazolt foglalásban szereplővel azonos kategóriájú másik hotelben biztosítja az Önök szállását. Megértésüket kérjük, hogy a szálláshelyek nem minden esetben tájékoztatják előre az utazásszervezőket az ilyen jellegű változásokról.

 

A szállodákról A-Z

SOFT ALL INCLUSIVE, ALL INCLUSIVE, ULTRA ALL INCLUSIVE: Az all inclusive ellátás tartalmazza a svédasztalos reggelit, ebédet és vacsorát. Kávét és reggeli italokat a reggeli ideje alatt általában csak a reggeliző étteremben lehet fogyasztani. Felhívjuk utasaink figyelmét, hogy a reggelinél alkohol fogyasztása nem lehetséges. A főétkezések között általában a szálloda egyik bárja (némely szállodában több bár) könnyebb ételeket vagy snacket, gyümölcsöt vagy süteményt kínál. Az ár szintén tartalmazza a térítésmentes italfogyasztást az étteremben a főétkezések alatt, a bárokban pedig azok nyitvatartási idejében. Ez a legtöbb esetben a helyi üdítőkre és helyi alkoholos italokra vonatkozik, kivéve, ha a szálloda leírásában más információ szerepel. Az egyes szállodák ezeken a szolgáltatásokon kívül egyéb kiegészítő szolgáltatásokat is kínálnak az all inclusive ellátás keretében. A szolgáltatásra való jogosultságot gyakran az érkezéskor kapott műanyag karkötővel igazolhatjuk. Felhívjuk utasaink figyelmét, hogy a szállodák ellátottságától függően változhat az egyes ellátástípusok tartalma, ezért a katalógusunkban található soft all inclusive, all inclusive, ultra all inclusive, illetve az all inclusive különböző fantázia-elnevezései alatt feltüntetett leírások tájékoztató jellegűek. Kérjük, mindig tájékozódjanak érkezéskor a recepción arról, hogy a szállodában mely szolgáltatások tartoznak bele pontosan az all inclusive ellátásba, és melyek azok, amelyekért fizetni kell. Az all inclusive csomag részét nem képező szolgáltatás ellenértékének megfizetése az utast terheli. Az igénybe nem vett szolgáltatásokat a szálloda nem téríti vissza. A bárok és éttermek nyitvatartását a hotel határozza meg, irodánk erre nincs befolyással. A szállodai szobákban vagy a recepció közelében a legtöbb szálloda kifüggeszti az All inclusive csomag részletezését. 

BESOROLÁS, ÜZEMELTETÉSI SZABÁLYOK: Felhívjuk kedves utasaink figyelmét, hogy a szállodák kategóriába történő besorolása az Egyiptomban, Törökországban, Észak-Cipruson, Görögországban és Bulgáriában érvényes törvényi szabályozás alapján történik, mely eltérhet az Közép-Európában megszokott és alkalmazott normáktól. Kérjük, ezért vegyék figyelembe, hogy a szolgáltatások színvonalára, a higiéniára, a biztonságra, vagy az élelmiszerek tárolására vonatkozó előírások eltérhetnek a hazánkban megszokottól. Irodánk igyekszik a besorolásokból adódó esetleges különbségeket feltüntetni a szállodák leírásában.

A szállodákban az építkezésre vonatkozó szabályok is az adott országban hatályos szabályozás alapján történnek. Tekintettel arra, hogy sok szálloda (Egyiptomban mindegyik) egész évben nyitva tart, kisebb felújítási, szépítési munkálatok a szállodák területén alkalmanként előfordulhatnak, amelyekkel kapcsolatban szíves megértésüket kérjük.

CHECK-IN/CHECK-OUT: A szállodai szobákat legkorábban 14 órakor lehet elfoglalni az érkezés napján, és a távozáskor legkésőbb 12 óráig, egyes szállodák esetében 10 óráig kell elhagyni. Amennyiben a szálloda telítettsége engedi, a személyzet igyekszik korábban az utasok rendelkezésére bocsátani a szobákat, illetve a távozás napján – ugyancsak a foglaltság függvényében – térítés ellenében tovább is igénybe lehet venni azokat. Ez a költség az utasokat terheli. Az all inclusive ellátás az érkezés napján a hivatalos bejelentkezéssel kezdődik és elutazáskor a kijelentkezéssel véget ér (azaz érkezéskor legkorábban 14 órától a távozás napján 10 vagy 12 óráig). Ezen időn kívül a szállodai szolgáltatások (ételek és italok is) csak térítés ellenében vehetők igénybe. A legtöbb hotel rendelkezik csomagmegőrző szobával (esetenként térítés ellenében), az ott hagyott értékekért azonban sem a szálloda, sem irodánk nem vállal felelősséget.

ELLÁTÁS, ÉTKEZÉS: A legtöbb szálloda all inclusive ellátással foglalható. Az all inclusive szolgáltatások időtartamának megadásakor a szállodák beszámítják a főétkezések, így a reggeli, az ebéd és a vacsora idejét is. Az all inclusive ellátás kezdete tehát a reggelivel kezdődik (étterem), a bárok általában 10 órakor nyitnak, az all inclusive ellátás vége pedig a legtovább, az all inclusive ellátás keretében nyitva tartó bár zárási idejét jelenti. Az ellátás keretén belül még a magasabb kategóriájú szállodákban is előfordulhat, hogy az éttermek és bárok területén a főétkezésekkor is műanyag pohárban történik a kiszolgálás. Az utas tudomásul veszi, hogy egyes szállodák tengerparti bárjaiban a fogyasztás csak térítés ellenében lehetséges, valamint azt is, hogy egyes tengerparti bárokban szeszes italt nem szolgálnak fel.

A büféétkezések jellemzője, hogy az ételért (különösen a frissen sültekért), a tányérokért és az evőeszközökért alkalmanként sorban kell állni. Gyakran előfordul, hogy egyes ételeket a séfek adagolják ki. Megértésüket kérjük, hogy a gördülékeny kiszolgálás érdekében egy tányérra csak egy adag étel kerülhet, de az all inclusive keretén belül több alkalommal is lehet fordulni.

A szállodákban az ellátás a reggelivel ér véget. Amennyiben a hazautazás a kora reggeli órákban történik, úgy a szálloda reggeli csomagot biztosít az utasoknak, ám ezt az igényt előző este jelezni kell a szobaszám bemondásával a recepción. A szállodák éttermeiből a nemzetközi szabályok értelmében ételt kivinni nem lehet, a szobákban csak a szobaszerviztől rendelt vagy a minibárból vett étel és ital fogyasztható. A minibárokról általánosságban: A minibár töltöttsége hotelenként változó. Van olyan, hogy a minibár csak ásványvizet tartalmaz, de sok esetben csak érkezés napján feltöltött, a későbbiekben már nem kerül újabb feltöltésre.

A tengerparti szállodák éttermei általában nincsenek berendezkedve speciális diétákra (gluténmentes, laktózmentes, stb…). Ilyen speciális diétára kizárólag magas kategóriájú szállodákban van lehetőség, amennyiben a szálloda felkészült rá. Javasoljuk, hogy érkezéskor vegyék fel a kapcsolatot a szálloda guest relations részlegével!

ELŐ- ÉS UTÓSZEZONI SZOLGÁLTATÁSOK, ÁRAK: Előfordul, hogy elő- és utószezonban a szállodák egyes szolgáltatásai nem, vagy csak részlegesen működnek (pl. kültéri szolgáltatások – vízi csúszdák, bárok, luna parkok, medencék, tengerparti szolgáltatások, animációs programok stb.). Egyes szállodáknál (főleg Egyiptomban) fűtött medencék is működnek a téli szezonban, illetve minden desztinációnál elmondható, hogy a belső medencék általában csak a téli szezonban üzemelnek. Ezeket a körülményeket irodánk az árak kalkulálásánál figyelembe vette. Az utazásszervező a szolgáltatások összetételére nincs befolyással.  A szállodák all inclusive koncepciója a téli időszakban - amely általában 11.01-el kezdődik – eltérhet a nyári időszakban alkalmazottól.

ÉPÍTÉSI MUNKÁK, KARBANTARTÁS: A folyamatos használat miatt még odafigyelés és rendeltetésszerű használat mellett is előfordulhat, hogy a használati tárgyak, berendezések és az épület egyes részei elhasználódnak, veszítenek értékükből. Így elkerülhetetlen, hogy időnként karbantartási munkálatokat végezzenek. Az ilyen munkálatokból eredő esetleges kellemetlenségekért szíves elnézésüket és megértésüket kérjük. A szállodák a helyi szabályoknak megfelelően végzik a munkálatokat, mely szabályok és szokások eltérhetnek a Magyarországon megszokottaktól. A turisztikai régiókat a török, egyiptomi, észak-ciprusi, görög és bolgár állam folyamatosan bővíti, karban tartja. Ezáltal a szállodák területén kívül is találkozhatunk építkezésekkel, szállodaépítésekkel, felújításokkal, útépítésekkel. Előfordulhat, hogy a szállodával szomszédos telken építési munkálatok folynak. Szíves megértésüket kérjük, de irodánk ezekre a helyzetekre nincs befolyással.

HÁZIÁLLATOK: A legtöbb szállodában nem engedélyezik a háziállatok jelenlétét, ezért kérjük, már a foglalás közben jelezzék, amennyiben háziállatot szeretnének magukkal vinni. Felhívjuk utasaink figyelmét, hogy még azok a szállodák is korlátozhatják a házi kedvencek belépését a szálloda bizonyos területeire, amelyek beengedik a háziállatokat. Egyes szállodák a háziállatokért felárat kérnek.

JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK: A különböző szolgáltatások árait, melyeket nem tartalmaz az ellátás, a szálloda határozza meg a helyi szabályok és normák alapján. Megértésüket kérjük, hogy irodánk erre nincs befolyással. Felhívjuk figyelmüket arra, hogy az árak meghatározása a szálloda kategóriájának figyelembevételével történik. A telefonálás, internetezés és pénzváltás költségei magasabbak lehetnek az itthon megszokottnál. Egyes szállodákban, csak bizonyos napokon van orvos, de külön térítés ellenében vehető igénybe.  A szállodai üzleteket általában magánvállalkozók bérlik, így az itt feltüntetett árakra sem a szálláshely, sem pedig irodánk nincs befolyással. Felhívjuk utasaink figyelmét arra, hogy a szállodák megtilthatják a szállodán kívül vásárolt ételek és italok bevitelét, ezért erről minden esetben előre érdeklődjenek a recepción.

INTERNET: Az üdülőszállodák lobbyjában található wi-fi elérhetősége inkább csak üzenetek továbbítására szolgál, az internet erőssége nem ér fel a business központok és business szállodák által biztosított internet-szolgáltatással és csúcsidőben (amikor sok vendég egyszerre kapcsolódik) akadozhat.

LÉGKONDICIONÁLÓ BERENDEZÉSEK: A legtöbb hotelben a légkondicionáló központilag irányított és csak részlegesen, bizonyos időpontokban és napszakokban üzemel. Felhívjuk a figyelmüket arra, hogy a legtöbb esetben a légkondicionáló csak zárt ajtók és ablakok esetén működik, a szobakulcs vagy -kártya használatával. A görög hotelekben a légkondicionáló általában térítés ellenében vehető igénybe a szobákban. A több helyiségből álló szobák esetében a legtöbb esetben nem minden légtérhez tartozik külön légkondicionáló. Megértésüket kérjük, hogy működés közben a légkondicionálók zajt adhatnak ki, erre irodánk nincs befolyással. Áramszünet esetén a szállodai generátor teljesítménye gyakran nem terjed ki a légkondicionálók üzemeltetésére. Az ebből adódó kellemetlenségekért irodánk nem vállal felelősséget.

PÓTÁGYAK: A gyakorlat szerint a 3.-4.-5. személy a kétágyas szállodai szobákban pótágyon kerül elhelyezésre, amely többnyire összecsukható ágy vagy kempingágy. Méretük nem egyezik meg egy ’normál’ ágy méretével. Három- és négy normál/standard ágyas szobát csak kevés szálloda kínál. Megértésüket kérjük, hogy a szállodák korlátozott számú pótággyal rendelkeznek, ezért néha megtörténhet, hogy gyermekkel érkező családok számára alkalmanként ’king size’ méretű ágyat biztosítanak, mely 3 fő elhelyezésére alkalmas. A family/családi szobatípusok esetében a felszereltség megegyezik egy standard szobáéval, azaz 2 normál méretű ágy, valamint a további személyek részére a fentiekben leírt pótágy található. Sok esetben csak pár négyzetméternyi különbségről van szó, de nem biztos, hogy külön légtérben történik az elhelyezés. 

PROGRAMOK ÉS KÖLCSÖNZÉS: A szállodák által szervezett különböző animációs- és sport programokon való részvétel nem kötelező és saját felelősségre történik. Ugyanez vonatkozik a különböző eszközök kölcsönzésére és használatára is. Ezért a balesetek elkerülése érdekében minden esetben részletesen ismerkedjenek meg az eszközökkel használat előtt, valamint a programok tartalmával. Az utasok által okozott károkért irodánk nem vállal felelősséget, a szállodák ilyen esetekben mindig a helyi előírásoknak megfelelően járnak el.

Kérjük, vegyék figyelme, hogy a szálloda által szervezett programok némelyike csak bizonyos létszám megléte esetén indul. Ezek a programok, ideértve a gyermek-animációt is, több nyelven folynak (általában az adott ország saját nyelvén, angolul és oroszul, ritkábban németül, esetleg lengyelül). Az animációs csapat általában hetente egyszer szabadnapot tart, ilyenkor nem szerveznek animációs programokat, vagy csak korlátozott lehetőségek kínálkoznak.

ROVAROK: Felhívjuk kedves utasaink figyelmét, hogy az eltérő klíma miatt ezekben az országokban gyakran találkozhatunk rovarokkal. Rovarok a szállodákban, éttermekben és a szobákban is előfordulhatnak. Ilyen esetben, kérjük, forduljanak segítségért a szálloda személyzetéhez. Javasoljuk, hogy vigyenek magukkal szúnyogriasztó, illetve rovarok elleni készítményt.

RUHÁZAT: Felhívjuk kedves utasaink figyelmét, hogy egyes szállodák meghatározhatják az étteremben viselendő öltözéket, kérjük, erről tájékozódjanak a recepción vagy az étteremben. Ötcsillagos szálloda foglalása esetében minden esetben vigyenek magukkal hosszú nadrágot, hosszú szoknyát, amelynek viselését a szálloda a főétkezésekhez előírhatja! Kérjük, hogy vegyék figyelembe, hogy arab országokba történő utazáskor a helyi lakosok strandolási szokásai, strandöltözéke gyakran eltér a nálunk megszokottól. 

SZÉFHASZNÁLAT, ELVESZETT TÁRGYAK: Kérjük, vigyázzon értékeire és irataira, ezeket helyezze el minden esetben a szállodai széfben! Sem a szállodák, sem irodánk nem vállal felelősséget az elveszett tárgyakért. A széfek a szállodákban a recepción és egyes szobákban találhatók, alkalmanként térítés ellenében. Szükség esetén, az új dokumentumok beszerzéséhez bátran kérje helyi képviselőink segítségét.

SZOBÁK BERENDEZÉSE ÉS A SPORTESZKÖZÖK ÁLLAPOTA: A szállodai szobák berendezései, felszereltsége, valamint a bútorok és kiegészítők állaga, minősége és állapota változó lehet. Szeretnénk utalni arra, hogy ezen eszközök a használat során veszíthetnek értékükből. Az eszközök és berendezési tárgyak cseréjére, új eszközök beszerzésére, a szállodák előírásában meghatározott időintervallumonként kerül sor. Szeretnénk felhívni utasaink figyelmét, hogy a szállodákban előfordulhatnak olyan standard szobák, amelyekhez nem tartozik erkély! Ezeket a szállodák telítettségüktől függően az utasok rendelkezésére bocsáthatják, melyre irodánk nincs hatással. A katalógusban és a weboldalon megjelenő szoba alapterületek általában tartalmazzák az erkély és a fürdőszoba területét is. Görögországban a szállodák kialakításából adódóan jellemzők a félszuterén elhelyezésű szobák! A „land view/garden view – tájra/kertre néző”, valamint standard szobák a szálloda elhelyezkedésétől és környezetétől függően lehetnek akár belső udvarra, szomszédos épületre, útra, erdőre, kertre stb. néző szobák. A tengerre néző szobák esetében előfordulhat, hogy a természeti tényezők változása befolyásolhatja a szobatípus elnevezésében megjelölt kilátást. A részben tengerre és az oldalról tengerre néző szobákból legtöbbször az erkélyről kihajolva látható a vízfelület.

A családi szobák elnevezései a szobák légterének számára utalnak és nem a hálószobák mennyiségére. A kétlégterű családi szobák általában egy hálószobából és egy előtérből állnak, utóbbiban szófaágy/kihúzható pótágy lehetséges.

A berendezések és sporteszközök állapotáért, minőségéért irodánk nem vállal felelősséget. Alacsonyabb kategóriájú szálláshelyeken előfordulhat, hogy a televízió távirányítója letét ellenében igényelhető.

ÚJ SZÁLLODÁK: Amennyiben a szálloda leírásában újonnan nyíló szállodára utalunk, kérjük, vegyék tekintetbe, hogy a szálloda megnyitása a tervezetthez képest csúszhat, amelyről az utazásszervező nem minden esetben kap előre tájékoztatást. Ez esetben a szolgáltató a foglalttal azonos kategóriájú és ellátású másik szálláshelyet ajánlhat fel.

Az újonnan nyíló szálloda üzemelésének első heteiben (beüzemelési időszak) előfordulhat, hogy a szolgáltatások korlátozottan vehetők igénybe, illetve a szállodák környezete, kertje még kialakítás alatt lehet. A meghirdetett ár ezen esetleges hiányosságokra is figyelemmel került megállapításra.

TENGERPART, MEDENCÉK, CSÚSZDÁK: Egyiptomban a Vörös-tenger partja mentén jellemzően korallzátonyok, korallpadok húzódnak, amelyek némely helyen a partig nyúlnak, ezért mindenhol ajánljuk a fürdőcipő használatát. A korallzátonyok és korallpadok partközeli részén a vízállás különösen apály esetén alacsony lehet, sőt a tenger teljesen vissza is húzódhat a parttól, így némely partszakaszon csak a zátony tenger felőli, belső szélénél a mély víz alkalmas úszásra. A korallzátonyok fölé sok szálloda stéget épít, amelyeken keresztül kényelmesen megközelíthető az úszásra alkalmas vízfelület. A partszakaszokat a szállodák homokkal töltik fel, így a napágyak alatt a part csaknem mindenhol homokos, ám a tengerfenék lehet korallos vagy kavicsos is. A Vörös-tenger partján előfordulhatnak szélviharok. Ilyen esetben, főként a korallos partszakaszokon a balesetveszély miatt lezárják a partot és a strandokat.

Törökországban homokos, kavicsos, köves és sziklás partszakasz egyaránt előfordul, emiatt fürdőcipő viselését javasoljuk. A változatos partszakasz miatt a tenger hol lassan, hol hirtelen mélyül, és egyes partszakaszon a vízben nagyobb kövek, lapos sziklák is előfordulhatnak. A partszakaszokat a szállodák homokkal töltik fel, így a napágyak alatt a part csaknem mindenhol homokos, ám a tengerfenék lehet köves vagy kavicsos is. Előfordul, hogy a strandtörölközőket a szállodákban csak kaució (deposit) ellenében lehet igénybe venni, ilyen esetben a strandtörölköző leadásakor (hazautazás) a kaució összegét visszaadják.

Bulgáriában homokos és aprókavicsos partszakasz egyaránt előfordulhat, a tenger általában fokozatosan mélyül. A tengerpartok nagy része nyilvános, ahol a strandszolgáltatásokat nem a szállodák üzemeltetik. Ezeken a helyeken a nyugágyak, napernyők térítés ellenében vehetők igénybe, kivéve, ha a szálloda leírása mást említ.

Rodoszon, Krétán és Zakynthoson homokos, kavicsos, köves és sziklás partszakasz egyaránt előfordul, emiatt fürdőcipő viselését javasoljuk. A tengerpartok nagy része nyilvános, ahol a strandszolgáltatásokat nem a szállodák üzemeltetik. Ezeken a helyeken a nyugágyak, napernyők térítés ellenében vehetők igénybe, kivéve, ha a szálloda leírása mást említ.  

A tengerpartok tisztán tartásáért a szálloda vagy az önkormányzatok felelnek. Az erős hullámzás hatására előfordulhat, hogy különböző tengeri növényeket, medúzákat vagy moszatokat vet partra a víz. A szállodák minden esetben igyekeznek mihamarabb eltakarítani az esetleges szennyeződéseket.

Fontos felhívni kedves utasaink figyelmét az ár-apály jelenségre, mely különösen Egyiptomban érzékelhető szembetűnően, és az egyes partszakaszokon, ill. szállodáknál eltérő mértékű lehet. A víz naponta kétszer (eltérő napszakokban) visszahúzódik néhány órára. Az apály a sekélyebb partszakaszokon jobban érzékelhető, amely jelenségre irodánk nincs befolyással.

A medencéknél és a tengerpartokon elhelyezett napágyak és napernyők a szálloda tulajdonát képezik és csak a szálloda vendégei használhatják őket, ám megértésüket kérjük, hogy ezen eszközök csak korlátozott számban állnak rendelkezésre, és ez nem minden esetben egyezik meg a szálloda férőhelyeivel. Egyes szállodákban a strandtörölközők cseréje térítés ellenében vehető igénybe. Kérjük, hogy a medencék körül fokozottan figyeljenek gyermekeikre, mert előfordulhatnak csúszás- és balesetveszélyes szakaszok is. Higiéniai okokból a medencék vizét időnként cserélik, illetve vegyszeres anyaggal kezelik/tisztítják. Ezt általában éjszaka végzik, megértésüket kérjük, hogy ezen időszakban a medencéket nem lehet használni. A szállodák területén található csúszdák üzemideje nem folyamatos, legnagyobb részük ebédidőben üzemszünetet tart, naponta a délelőtt és a délután folyamán általában 1-2 órát üzemelnek. Kérjük, vegyék figyelembe, hogy a csúszdák használatát a szállodák korlátozhatják magasság vagy életkor szerint, melyre irodánknak ráhatása nincsen, ezek az előírások a gyermekek biztonságát szolgálják, és szállodánként eltérőek lehetnek. Sok szálloda belső medencéje a nyári időszakban nem, vagy csak korlátozottan üzemel, tekintettel arra, hogy a nyári melegben a vendégek nagy része csak a külső medencét és a tengerpartot használja. A katalógusunkban megadott távolságok becsült értékek és gyakran légvonalban értendők.

VÍZELLÁTÁS, CSAPVÍZ FOGYASZTÁSA: Egyiptomban, Törökországban, Észak-Cipruson, Görögországban és Bulgáriában nem javasoljuk a csapvíz fogyasztását! A víz összetétele és flórája lényegesen eltér a magyarországi csapvíztől, így javasoljuk utasainknak, hogy még fogmosáshoz is tisztított, palackozott vizet használjanak. Megértésüket kérjük, hogy tekintettel a meleg és száraz éghajlatra, alkalmanként akadozik a vízellátás. Ilyen esetekre sem a szállodák, sem irodánk sincs befolyással. Előfordulhat, hogy egyes szállodák a meleg vizet napenergiával állítják elő.

A hatályos általános és szerződési feltételek aláírható és nyomtatható verziója megtekinthető és letölthető a www.sunfun.hu weboldalról.

 

Felhívjuk figyelmüket arra, hogy a weboldalunkon található minden információ, különös tekintettel a gyakorlati tanácsok, valamint az információk az üdülőhelyekről, az Általános Szerződési Feltételek részét képezik.

A jelentkezést elfogadó nyilatkozatot átvettem, a fenti utazási szerződést és a katalógusban, valamint a www.sunfun.hu weboldalon szereplő, az utazással kapcsolatban közzétett információkat, az előzetes általános utastájékoztatót, valamint a „Tudnivalók A-Z” cím alatt található általános tudnivalókat megismertem, azokat elfogadom, és a velem együtt utazókra nézve is kötelező érvényűnek tekintem.